Ryslinge Tagdækning

Sådan arbejder vi med FN's 17 verdensmål

Hvorfor er Ryslinge Tagdækning også ”hoppet med” på verdensmålene? Det er vi, da der ikke er tvivl om, at hvis der skal skabes udvikling og resultater, kræver det en indsats fra alle - store som små.

Nedenfor er vores bidrag til at gøre en forskel. 

Mål 3: Sundhed og Trivsel (delmål 3.4 - 3.5 - 3.6)

Medarbejderne udstyres med teknologiske og sikkerhedsmæssige tiltag som forebygger skader og stress. Ryslinge Tagdækning har fokus på trivslen og italesætter den i hverdagen for at sikre jobglæde. Vi samarbejder med Bedrifts sundhedstjenesten og medarbejdere. Vi sikrer et højt fagligt niveau ved relevant uddannelse og efteruddannelse efter behov og individuel vurdering. Rygning er forbudt indendørs og i bilerne, ligesom alkohol, rusmidler m.v. er forbudt at indtage eller være påvirket af i arbejdstiden. Alle medarbejdere har en virksomhedsmobiltelefon således der aldrig er mere end ét opkald til både administration, ledelse og kollegaer.

Delmål 3.4,1: Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes, KOL eller livsstilsygdomme skal nedbringes. Netop det aktive liv som en tagdækker har, sørger i sig selv for en nedbringelse af livstilsdomme ligesom der hele tiden opfordres til sund kost og et aktivt social liv. Ryslinge Tagdækning står også for flere sociale events hvor krop og sind bliver bevæget.

Delmål 3.5: Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes. Forebyggelse igennem Ryslinge Tagdæknings forbud og åbne dialog omkring misbrug, hvad enten det er alkohol, rygning eller rusmidler i øvrigt.

Delmål 3.6: Inden 2030 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker mere end halveres. Her opfordres vores håndværkere til at køre ordentligt, ligesom at anvende GPS, som guider udenom ulykker og vejspærringer.

Mål 5: Ligestillng mellem kønnene

Da Ryslinge Tagdæknings branche er domineret af mænd, har vi valgt at sætte vores fokus på Ligeværdighed, som også er en af vores 3 værdiord.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (8.2)

Ryslinge Tagdækning sørger for medarbejdernes ve og vel igennem dialog, samarbejde og ligeværdighed. Ved Ryslinge Tagdækning arbejder alle for en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvilket mærkes på stoltheden over at arbejde ved Ryslinge Tagdækning. Ryslinge Tagdækning sikre en økonomisk vækst igennem ny ansættelser og nye arbejdsopgaver.

Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer. En GPS i bilen giver kortere vej, varer leveret direkte på byggepladsen, samt generelt fokus på optimalt vareindkøb og materialeforbrug giver mindre kørsel og fragtleverancer.  

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur (9.2 - 9.4)

Ryslinge Tagdækning er bevidste om bæredygtighed, og søger hele tiden at nedbringe affaldsmængde og ressourceforbrug. Ryslinge Tagdækning benytter miljøvenlige og genbrugelige materialer på byggepladsen ligesom Ryslinge Tagdækning affaldssortere med genbrug for øje.

Delmål 9.2: En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. Ryslinge Tagdækning arbejder konsekvent på hele tiden at blive mere bæredygtig.

Delmål 9.4: Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. Ryslinge Tagdækning er igang med en yderligere digitalisering af ordregang og planlægning, som vil kunne optimere ressourceforbruget.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund (11.3 – 11.b)

Som innovativ tagdækkervirksomhed, sørger Ryslinge Tagdækning hele tiden at bringe mest muligt bære- modstandsdygtige materialer ind i de projekter Ryslinge Tagdækning løser. Ryslinge Tagdækning vil gerne være med til at gøre de Danske byggerier mere klimavenlige og mere modstandsdygtige for de forestående klimaændringer.

Delmål 11.3: Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes. Ryslinge Tagdækning byder ind på byudvikligsprojekter med både grønne levende tage og hvide temperaturnedsættende tage som et speciale udover de bedste løsninger i sorte tage.

Delmål 11.b: Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Netop her kommer Ryslinge Tagdækning ind i billedet med bæredygtige knowhow og materialer, Ryslinge Tagdækning støtter gerne op og er med til at øge modstand og tilpasning til fremtidens klimaudfordring via bæredygtige tagløsninger.

Mål 12. Ansvarlig forbrug og produktion (12.4 – 12.5 – 12.6)

Ryslinge Tagdækning arbejder med genanvendelse på materialer og forlader byggepladsen med så lille et klima-fodaftryk som muligt. Ryslinge Tagdæknings leverandører, modtager og genanvender tilovers blivende tagaffald og Ryslinge Tagdækning sørger hele tiden for at reducerer ressourceforbruget. Ryslinge Tagdækning søger at benytte en bæredygtig praksis til at integrere oplysninger om arbejdet med bæredygtighed i kommunikation.

Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. På tagpap er der tænkt **Cradle to Cradle og det fungere. På isoleringer søger Ryslinge Tagdækning for selv at, genbruge så meget som muligt.

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Ryslinge Tagdækning har fokus på i samråd med leverandører blive endnu bedre til at bruge isoleringsrester.

Delmål 12.6: Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus. Igennem netværk og sociale medier, bringes Ryslinge Tagdæknings bæredygtige bedrifter ud i verden.

Mål 13. Klimaindsats (13.1)

Ryslinge Tagdæknings tagløsninger yder stor modstandskraft for både sol og vandmasser. Ryslinge Tagdæknings grønne tagløsninger håndtere regnvand i større mængder og øger biodiversiteten på insektområdet.

Delmål 13.1: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes. Ryslinge Tagdækning levere tagløsninger der er tilpasset mere nedbør, mere sol og mere vind.

Mål 15. Livet på land (15.5)

Ryslinge Tagdækning har en tagløsning som kaldes grønne tage, et sådan kan laves således det øger biodiversiteten for netop de flyvende pollensamlende pollinatorer, som bier, sommerfugle og andre små insekter, der måtte mangles i området.

Delmål 15.5: Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. Hertil er de grønne tagløsninger en del af svaret.